Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI ksamicus.pl

Polityka prywatności i przetwarzania danych osobowych w Legionowskim Stowarzyszeniu AMICUS 05-119 Legionowo ul. Orląt Lwowskich 8 dalej zwana AMICUS jest odpowiedzialna za przechowywanie i przetwarzanie Danych Osobowych w imieniu osób i organizacji. AMICUS będzie przetwarzać dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Niniejsza informacja o ochronie prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez AMICUS.

Definicje:

Osoba fizyczna (“osoba, której dane dotyczą”) to możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna,

Administrator danych osobowych („Administrator”) – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Zasady przetwarzania są opisane w Umowie o Przetwarzaniu Danych Osobowych (PDO) zawartej pomiędzy Podmiotem przetwarzającym a Administratorem,

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

Dane o ruchu to dane wygenerowane na podstawie wykorzystania sieci.

Jeżeli dane mogą być bezpośrednio lub pośrednio powiązane z osobą fizyczną to muszą być zakwalifikowane jako Dane osobowe.

Zanonimizowane dane to dane, gdzie wszelka informacja umożliwiająca identyfikację Osoby fizycznej została usunięta.

Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

AMICUS jako Administrator jest jednocześnie Procesorem, czyli Podmiotem przetwarzającym dane osobowe.

Dane Osoby fizycznej jakie przetwarza Administrator zależą rodzaju świadczonych usług i ograniczają się do:

– zarządzania listą newsletter,

– tworzenie logów, statystyk I raportów,

– monitorowanie ruchu w celu zapewnienia dostarczalności oraz stabilności systemu,

– zarządzanie zgodami Osób fizycznych.

W zależności od usług z jakich korzysta nasz klient i zakresu w jakim z nich korzysta, my jako Podmiot Przetwarzający może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

– dane o położeniu, takie jak GPS, dane z lokalizacji Wi-Fi, dane pochodne otrzymane z sieci Procesora nie będące danymi o ruchu zgodnie z poniższą definicją,

– dane o ruchu: dane osobowe przetwarzane w związku z przekazywaniem komunikacji w sieci teleinformatycznej Procesora,

– dane związane z treścią tej komunikacji takie jak SMS/MMS/VMS, e-maile, dane pochodzące z przeglądarki etc..

AMICUS jako Administrator danych osobowych

Sposób w jaki link przetwarza dane osobowe jako Administrator jest każdorazowo zdefiniowany i opisany w umowie lub regulaminie zawartym między AMICUS a użytkownikiem końcowym. Dane jakie są przetwarzane zależą od usług jakie są wykorzystywane przez AMICUS lub użytkownika końcowego. Wśród nich:

– zarządzanie zgodami użytkowników końcowych,

– informowanie użytkowników o zmianach w regulaminach czy polityce prywatności.

W zależności od usług z jakich korzysta nasz klient i zakresu w jakim z nich korzysta, my jako Podmiot Przetwarzający możemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

– dane o położeniu, takie jak GPS, dane z lokalizacji Wi-Fi, dane pochodne otrzymane z sieci Procesora nie będące danymi o ruchu zgodnie z poniższą definicją,

– dane o ruchu: dane osobowe przetwarzane w związku z przekazywaniem komunikacji w sieci teleinformatycznej Procesora,

– dane związane z treścią tej komunikacji takie jak SMS/MMS/VMS, e-maile, dane pochodzące z przeglądarki etc..

Podstawa prawna przetwarzania:

– wypełnienie umowy na korzystanie z usług przez Użytkownika końcowego, na przykład przez zarządzanie profilem/kontem użytkownika w systemie

– aby zrealizować uzasadnione interesy AMICUS (pod warunkiem, że interesy osób, których dane dotyczą, nie zastępują takich interesów), np. w celu ulepszenia usług lub doświadczenia użytkownika, w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczenia prawnego, aby zapobiec utracie lub szkodom AMICUS lub stron trzecich lub aby zapobiec działaniom, które mogą zagrozić AMICUS lub własności strony trzeciej lub danych osobowych innych użytkowników usług.

– zgoda, np. w przypadku działań marketingowych usług AMICUS

– wypełnienie prawnego obowiązku, którego AMICUS jest stroną, np. przechowywania danych osobowych dla celów księgowych

Użytkownik końcowy (osoba fizyczna) może w każdym czasie:

– wycofać zgodę na przetwarzanie danych,

– uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,

– żądać od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

– żądać eksportu swoich danych,

– rozwiązać umowę.

AMICUS będzie przechowywał Dane Osobowe tak długo jak jest to konieczne dla wypełnienia celu przetwarzania zawartego w umowie lub regulaminie zawartym między AMICUS, a Osobą fizyczną, i będzie te dane przechowywał na czas obowiązywania umowy lub do momentu w którym Osoba fizyczna zażąda ich usunięcia. Proszę mieć na uwadze, że w niektórych przypadkach odrębne przepisy prawne wymuszają na K2ONLINE przechowywanie dłuższe niż wymaga tego umowa, np. w celach przechowywania danych finansowych (dane z faktur), dane także mogą być przechowywane w prawnie uzasadnionych celach i w interesie AMICUS, włączając w to, ale nie ograniczając takich jak ustanawianie, wykonywanie i obrona roszczeń prawnych.

Komu udostępniamy dane osobowe?

AMICUS nie udostępnia danych osobowych firmom trzecim.

W jaki sposób wykorzystujemy ciasteczka (cookies)?

AMICUS wykorzystuje ciasteczka i podobne technologie na swoich stronach. Ciasteczka pomagają w określeniu, które z części naszych stron internetowych są najbardziej popularne, jak często i przez jaki czas są odwiedzane. Te dane są wykorzystywane do rozwoju i analizy naszych usług oraz tworzenia celowanych kampanii marketingowych.

W jaki sposób chronimy dane osobowe?

Dbanie o bezpieczeństwo Danych osobowych jest bardzo wysokim priorytetem AMICUS. W związku z tym ciągle pracujemy nad poprawą ochrony Danych osobowych. Nasza polityka bezpieczeństwa obejmuje ochronę pracowników, danych, infrastruktury IT, wewnętrznych i zewnętrznych sieci, a także budynków i urządzeń technicznych. Specjalną uwagę przykłada się do informacji, a w szczególności do Danych Osobowych.

Nasze działania w zakresie bezpieczeństwa mają na celu zrównoważenie ekspozycji na ryzyko, wartości biznesowej dostępnej technologii, luk w zabezpieczeniach i zagrożeń w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami, regulacjami oraz wymogami umownymi. AMICUS dąży do wdrożenia środków bezpieczeństwa poprzez ustalenie odpowiednich poziomów ochrony Danych Osobowych, a przez to uniemożliwienie ujawnienia Danych Osobowych osobom nieuprawnionym wewnętrznie i zewnętrznie.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważacie Państwo, że AMICUS przetwarzając dane osobowe narusza przepisy o ochronie danych osobowych, macie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do twojego miejsca zamieszkania, miejsca pracy, miejsca w którym domniemane naruszenie miało miejsce lub dowolnego odpowiednio organu nadzorczego.

Zmiany niniejszej polityki

AMICUS zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności. Najnowsza wersja polityki nadpisuje postanowienia zawarte w poprzednich wersjach. Najnowsza wersja polityki jest dostępna na stronach AMICUS lub na żądanie w każdym czasie. Zalecamy sprawdzanie polityki prywatności co jakiś czas, aby być na bieżąco ze zmianami w aktualnej wersji polityki. Zostaniecie Państwo powiadomieni o każdej zmianie polityki prywatności o jakiej powinniście wiedzieć albo która wymaga waszej zgody.

Informacja kontaktowa

W sytuacjach wymagających kontaktu prosimy o przekazywanie informacji do naszego biura obsługi klienta pod adresem: 05-119 Legionowo ul. Orląt Lwowskich 8

Nasza obsługa klienta może także pomóc skontaktować cię z naszym Inspektorem Danych Osobowych.